Ada yang Hilang di Bali

Yup... Konon di Bali sudah banyak yang hilang. Ah... siapa bilang? Apa itu cuma perasaan kita saja. Tapi mungkin saja, namanya juga perkembangan tentunya ada perubahan ada yang baru dan juga yang hilang. Beberapa hal yang mungkin sekarang sudah jarang kita jumpai di Bali. Beberapa hal itu adalah :1. Nak lingsir nganggo tungked di rurungé. Miriban jelemané jani liunan suba mati sakondén tua.2. Luh-luh nganggo siot, jani liunan nak luh nganggo jalér cara nak muani.3. Liu woh-wohané mentik di teba, jani tebané suba ebet.4. Yén pidan luh-luhé magandéng negak nyamping, yén jani ningkang.5. Ngidih api/baa mékén mapunpunan, jani liunan suba nganggo kompor.6. Pidan nak muani ngalih nak luh, jani luhluhé malali sik né muani.7. Nak maturan nyuun gebogan/prani tegeh-tegeh, jani paling banter ngaba keben, canang sari liunan nak ngaba kamera ajak hp.8. Nak ngorta nganggon basa Bali, liunan nganggo basa campuran misi basa Bali misi basa Indonesia.9. Jani nak luh-luh subo liu ane matato, sing matato sing gaul koné.10. Pidan mebalih kemedi, jani mebalih sinetron.11. Pidan negak jaran jani jaran Jepang.12. Pidan nganggo pis kelenting jani crédit card13. Pidan nak ke pura penganggéné plos, jani pang ja nganggo sarwa putih.14. Nak ngolingan nganggon kacis filmé.15. Di Galungané liu anake mabaju anyar.16. Dagang nasi matekor, jani luanan dagang bubuh letok gen matekor.17. Nak main guli/matiltil sing ada nu jani, nik nik e be main ipad18. Anak mandus ke tukadé sing ada masi jani, mabathtuban jani anaké.19. Nak nyemuh baturai/kaset/awak (nginyah).20. Nak masetipan, ulian jani suba bek nak ngadep bedil angin.21. Yen pidan liu cerik-ceriké bantat, jani liu intelék

Tidak ada komentar: